Wotum zaufania i absolutorium Prezydenta Częstochowy

No Comment Yet

Pandemia – największy test dla społeczeństwa i dla samorządów. Jak się okazuje, Prezydent Miasta Częstochowy zdał ten sprawdzian na piątkę. Rada Miasta udzieliła Krzysztofowi Matyjaszczykowi absolutorium i wotum zaufania za 2020 rok.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Częstochowy, Rada Miasta zatwierdziła też sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Wcześniej odbyła się debata nad raportem o stanie miasta w 2020 roku. Za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Częstochowy w czasie sesji 20 maja zagłosowało 19 radnych, 8 było przeciw. Taki sam wynik został odnotowany w głosowaniu nad absolutorium i przyjęciem sprawozdania finansowego za 2020 r.

Idąc dalej tropem częstochowskich włodarzy, pandemia miała negatywny wpływ również na wysokość realizacji dochodów. Nie wszystkie dochody zostały zrealizowane w zakładanych planem wielkościach. Miasto na walkę z COVID bezpośrednio z własnych środków wydatkowało 3 mln 500 tys. zł. „Były to wydatki konieczne do poniesienia jednak ich finansowanie powinna zapewnić strona rządowa, a tak pomimo składanych przeze mnie wniosków się nie stało.”

Ogółem stronę dochodową udało się zrealizować w kwocie 1 mld 482 mln zł tj. 100,1% planu po zmianach. Z tego dochody bieżące zostały wykonane w 99,7 % tj. w kwocie 1 mld 406 mln zł, a majątkowe w wysokości 75 mln 157 tys. zł tj. w 108,7 %.

Budżet roku 2020 zamknął się – z punktu widzenia wskaźników budżetowych – niezłymi wynikami. Wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 54 mln 216 tys. zł, pokryła spłatę i obsługę długu w łącznej kwocie 47 mln 561 tys. zł. Pozostała kwota 6 mln 655 tys. zł przeznaczona została na wydatki majątkowe. Deficyt budżetu za rok 2020 wyniósł 35 mln 373 tys. zł. Zadłużenie miasta kształtowało się na poziomie 41,9 % rocznych dochodów ogółem.

Dane na podstawie wystąpienia Prezydenta Miasta dotyczącego wykonania budżetu Miasta Częstochowy w 2020 r. przedstawionego na sesji Rady Miasta 20 maja 2021 r.

Przypomnijmy, że radni klubów Lewicy, KO i WdCz zgodnie zagłosowali zarówno za wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu dla Krzysztofa Matyjaszczyka. Osiem głosów klubu PiS było przeciw. Wynik głosowania to 19 do 8.

admin3

Author

admin3

Up Next

Related Posts