Statut

STATUT
Obywatelskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowy
(tekst jednolity)
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Obywatelskie Stowarzyszenie Przyjaciół Częstochowy jest dobrowolnym,
samorządnym i trwałym zrzeszeniem, podlegającym wpisowi do Krajowego
Rejestru Sądowego i posiadającym osobowość prawną.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a
siedzibą władz Stowarzyszenia jest Częstochowa. Stowarzyszenie, dla realizacji
swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
§3
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków i do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§4
Stowarzyszenia może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
§5
Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

STATUT

Obywatelskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowy

(tekst jednolity na dzień 18.06.2019 r.)

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

 • 1
 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Obywatelskie Stowarzyszenie Przyjaciół Częstochowy i jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, podlegającym wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i posiadającym osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje założone na czas nieokreślony.
 • 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Częstochowa. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 3
 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane
  w związku z pełnioną funkcją.
 • 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

 • 5

Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

 

 • 6

Cele Stowarzyszenia obejmują:

 1. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 2. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 3. promocja i organizowanie wolontariatu;
 4. dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 5. ochrona dóbr kultury i tradycji;
 6. propagowanie kultury i sztuki, nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 8. ochrona i promocja zdrowia;
 9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 10. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. działalność charytatywna;
 12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 13. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,;
 15. prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 16. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 17. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 18. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 19. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
 • 7

Stowarzyszenie może prowadzić własną działalność gospodarczą w celu realizacji wszystkich celów statutowych w przedmiocie:

 1. Badania rynku i opinii publicznej;
 2. Wydawania książek;
 3. Wydawania czasopism i pozostałych periodyków;
 4. Pozostałej działalności wydawniczej;
 5. Działalności organizacji komercyjnych i pracodawców;
 6. Działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 7. Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.
 • 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów oraz sądów;
 2. opiniowanie projektów istotnych dla funkcjonowania społeczności lokalnych i prezentowanie własnych propozycji;
 3. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
 4. organizowanie spotkań oraz podejmowanie innych działań informacyjnych służących obywatelom;
 5. podejmowanie innych niezbędnych działań dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia;
 6. badania rynku i opinii publicznej.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

 • 9

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających

 • 10
 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta na mocy uchwały Zarządu.
 3. W sprawie nabycia członkostwa Zarząd podejmuje decyzję nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
 4. Uchwały Zarządu w sprawie nabycia lub utraty członkostwa wymagają zwykłej większości głosów.
 5. Od uchwały o nieprzyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia nie służy odwołanie.
 • 11
 1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
 2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania podejmowanej na wniosek Zarządu.
 • 12
 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawna, niepozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.
 2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu
  w formie uchwały.
 • 13

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
 2. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
 3. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, w szczególności
  w wykładach, zebraniach, oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. otrzymywania nieodpłatnie wydawnictw i materiałów informacyjnoszkoleniowych Stowarzyszenia.
 • 14

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich;
 4. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
 • 15

Członek honorowy ma prawo zwyczajnego członka bez czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

 

 • 16
 1. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • 17

Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w zebraniach władz statutowych Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 • 18
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. zgonu członka Stowarzyszenia;
 3. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej;
 4. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie lub w formie elektronicznej do Zarządu;
 5. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 6. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.
 7. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia powoduje wygaśnięcie wszelkich praw z tym związanych, w tym członkostwa w organach Stowarzyszenia.

 

 • 19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały  do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

 • 20

Władze Stowarzyszenia tworzą:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

 • 21
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni
  z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

 

 

 • 22

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

1) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;

2) ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia;

3) ustalanie wysokości składki członkowskiej;

4) podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej, w tym uchwalanie budżetu przygotowanego przez Zarząd;

5) podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem;

6) powoływanie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia  – Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
w głosowaniu jawnym;

7) rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,

8 ) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

9) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi po upływie kadencji;

10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 • 23

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest raz w roku przez Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie roku kalendarzowego.

 • 24
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
 2. a) z własnej inicjatywy;
 3. b) na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
 4. c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 25
 1. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą elektroniczną (o ile członek wyrazi zgodę i wskaże adres e-mail), wysłanych nie później niż 14 dni przed terminem  Walnego  Zebrania  Członków.  Zarząd  w  powiadomieniu  o  terminie  Walnego  Zebrania Członków, oznacza dzień, godzinę i miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad. Powiadomienie uznaje się za skuteczne jeżeli zostało wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
 2. W zawiadomieniu  o  terminie  Walnego  Zebrania  Członków,  może  być  wskazany  również  drugi  termin Zebrania, wyznaczony na ten sam dzień, o ile zawiadomienie zawiera pouczenie, iż w drugim terminie Walne Zebranie Członków będzie zdolne do podejmowania uchwał – bez względu na liczbę obecnych członków.
 • 26
 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
  w głosowaniu jawnym przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
 • 27
 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Podział funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
 4. Zarząd jest organem  kadencyjnym.  Okres  kadencji  wynosi  4  lata.  Członkostwo  w  Zarządzie  wygasa po upływie kadencji, bez potrzeby podjęcia uchwały w przedmiocie odwołania, jednakże nie wcześniej niż z  chwilą powołania nowego składu Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
 • 28

Do uprawnień Zarządu należy:

1) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3) sporządzanie planów pracy i budżetu;

4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a nieuregulowanych statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

7) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;

8 ) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

9) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia na kwotę powyżej 10 000,00 zł.

 • 29
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 • 30
 1. Pracą Zarządu kieruje Prezes, który zwołuje spotkania w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.
 • 31
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Po zakończeniu kadencji członkostwo w Komisji wygasa, jednak nie wcześniej niż z chwilą powołania nowego składu Komisji.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Kadencja Komisji równa jest kadencji Zarządu.

 

 • 32

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności
z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

2) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;

3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;

4) sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków;

5) delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

6) składanie wniosku do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

 • 33

Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:

 1. a) nie mogą pełnić funkcji członka zarządu;
 2. b) nie mogą być karani prawomocnymi wyrokami sądu za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.
 • 34
 1. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/2 liczebności składu pochodzącego z wyboru.
 2. Uchwała Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków dokooptowani członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe obowiązki zgodnie ze Statutem.
 3. Członkostwo   w   Zarządzie i Komisji   Rewizyjnej   wygasa   –   przed   upływem   kadencji   –
  w następujących przypadkach:
 4. a)   pisemnej rezygnacji złożonej przez członka danego organu,
 5. b)   gdy członek organu, będący przedstawicielem osoby prawnej, zostaje odwołany z pełnienia funkcji w organach  tej osoby prawnej, lub z innej przyczyny nie jest już osobą uprawnioną do reprezentowania danej osoby prawnej,
 6. c)   wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu osoby prawnej, którą reprezentuje dany członek organu,
 • 35

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa Zarządu, jego obowiązki przejmuje upoważniony członek Zarządu.

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

 

 • 36

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji publicznych.

 • 37

Fundusze i majątek Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

 • 38

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 • 39
 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości i nieruchomości.
 2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
 3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości na kwotę powyżej 10 000,00 zł. wymaga uchwały Zarządu.
 • 40

Oświadczenia woli w zakresie w zakresie praw i obowiązków majątkowych do kwoty 10 000,00 zł. może podpisywać jednorazowo Prezes Zarządu.  W pozostałych przypadkach oświadczenia wymagają podpisu Prezesa Zarządu i upoważnionego członka Zarządu lub dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 • 41
 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek swoim członkom, członkom władz, pracownikom oraz osobom pozostającym z nimi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo pozostającym w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Stowarzyszenie nie może zabezpieczać swym majątkiem zobowiązań wymienionych wyżej osób.
 3. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów określonych
  w Statucie.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 42

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 • 43

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

admin3

Author

admin3