Prezydent Miasta z absolutorium

No Comment Yet

Z życia częstochowskiego magistratu: Rada Miasta Częstochowy udzieliła prezydentowi Częstochowy wotum zaufania i absolutorium za 2021 r. Przyjęła też sprawozdanie finansowe miasta za rok ubiegły.

źródło: UM Częstochowa

Na stronie Urzędu Miasta widnieje informacja, że w trakcie sesji 26 maja za udzieleniem wotum zaufania, absolutorium oraz przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. zagłosowało 18 radnych, a 8 było przeciw. Wcześniej odbyła się debata związana z „Raportem o stanie Miasta Częstochowy za 2021 r.”, Na jej wstępie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił najważniejsze wskaźniki raportu. Później zaprezentował także najistotniejsze wielkości i uwarunkowania związane z wykonaniem budżetu miasta w 2021 r.

Raport o stanie miasta Częstochowy za 2021 prezentuje najważniejsze dane dotyczące miasta w sferze społecznej, gospodarczej, finansowej oraz samorządowego zarządzania Częstochową. Dokument ten przedstawia stan miasta na koniec poprzedniego roku, opisując w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał oraz budżetu obywatelskiego. Szczegółowe wymogi dotyczące raportu Rada Miasta Częstochowy określiła w uchwale z marca 2019 r.

Przedstawiony Radzie Miasta raport za 2021 r. został opracowany przede wszystkim na podstawie danych źródłowych pochodzących z wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta i jednostek miejskich, a także danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych na czas sporządzania raportu. W jego końcowej części zaprezentowane zostały wybrane miejskie dane za 2021, dotyczące m.in. demografii, polityki przestrzennej, gospodarki, realizacji inwestycji oraz finansów miasta, w kontekście wydatków inwestycyjnych, edukacyjnych, pozyskanych przez miasto bezzwrotnych środków, poziomu zadłużenia czy ratingu finansowego.

Informacje zawarte w raporcie dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego, zakresu jego zadań i ich realizacji. Mogą być także podstawą do kontynuacji dialogu między władzą wykonawczą, uchwałodawczą oraz społecznością lokalną na temat rozwoju Częstochowy oraz problemów, na jakie natrafia samorząd w realizacji zadań miejskich.

2021 był kolejnym trudnym rokiem, w którym ponownie – jak w roku 2020 – samorządowi przyszło mierzyć się m.in. z trwającą epidemią koronawirusa. Wpływała ona negatywnie na zdrowie społeczeństwa, pogłębiała ujemny bilans demograficzny, niosła też nadal negatywne skutki w sferze ekonomiczno-gospodarczej, w tym komplikowała i utrudniała procesy inwestycyjne.

Na funkcjonowanie samorządu i jego możliwości finansowe wpłynął w minionym roku pogłębiający się deficyt w oświacie, związany z niekorzystnym dla samorządów sposobem naliczania subwencji, zmiany wprowadzone w prawie podatkowym, a także dalszy wzrost kosztów mediów, opłat, usług czy cen materiałów. Do zadań subwencjonowanych w oświacie miasto było zmuszone dołożyć w 2021 r. 139 mln zł.

Mimo tych trudności Częstochowa starała się kontynuować w 2021 r. działania tworzące możliwości rozwoju miasta m.in. jako konkurencyjnego ośrodka gospodarczego, z coraz lepszą komunikacją, dobrymi miejscami pracy oraz przyjazną miejską infrastrukturą.

W 2021 r, dochody budżetu Miasta Częstochowy zostały zrealizowane w wysokości 1 mld 629 mln 92 tys. zł, a wydatki – w kwocie 1 mld 551 mln 402 tys. zł.

Największym zakończonym w 2021 r. miejskim zadaniem inwestycyjnym była przebudowa linii tramwajowej, zrealizowana łącznym kosztem 130 mln zł (z czego 45 mln stanowiły wydatki w 2021 r.), jako unijne zadanie inwestycyjne spółki miejskiej MPK. Z inwestycji zlecanych przez Urzad Miasta największą sfinalizowaną inwestycją w 2021 r. była przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy połączona z rewitalizacją Starego Rynku oraz aranżacją w przestrzeni rynku Teatru Rzeźb Jerzego Kędziory (koszt 27,2 mln zł).

Harmonogramy realizacji największych miejskich inwestycji drogowych (przebudowa alei Wojska Polskiego i DK-46) zostały przesunięte czasowo. Powodem były przedłużone procedury formalno–prawne, związane z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień oraz koniecznych odstępstw od warunków technicznych, jakim podlegają drogi publiczne i ich usytuowanie, a także kłopoty firm i ograniczenia wynikające z trwającej w 2021 r. pandemii. Mniejszy od zaplanowanego stopień zaawansowania tych dwóch unijnych inwestycji wpłynął na ogólnie niższe wykonanie budżetu zaplanowanego w ubiegłym roku na miejskie inwestycje.

admin3

Author

admin3

Up Next

Related Posts